Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi feltételek a szolgáltatásaink alapját képezik, meghatározó részei a velünk kötött szerződéseknek és megrendelőink viszonylatában a rendelésigazolásunk elfogadásával általános szerződési feltételeknek minősülnek. Ajánlatunkra és teljesítésünkre kizárólag a rendelésigazolásunk és a jelen feltételeink a mérvadók.

Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása:

 • Cégnév: Szolamen Sziget Kft.
 • Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi utca 2.
 • Telephely, személyes ügyintézés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 35.
 • Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 35.
 • Ügyvezetők: Schrankó Zsolt (önállóan)
 • Cégjegyzék szám: 13-09-154565
 • Adószám: 23832202-2-13
 • Telefon: +36 30 916 4664
 • Fax: +36 24 540 391
 • Web: www.szolamensziget.hu
 • E-mail:

I. Ajánlat és hibafelvételezés

Első ajánlatunk valamint telephelyünkön elvégzett hibafelvételezésünk -szétszereléses hibafelvételezés, diagnosztikai vizsgálat- rendszerint díjmentes, a további ajánlatok, elkészítéséért akkor nem jár díjazás, ha a szolgáltatás megrendelésére ill. visszaigazolására sor került.

II. Ár és fizetés

1. Jelenleg az alábbi fizetési formák közül választhat:

a. Előre utalás illetve készpénz: Minden új partnerünk kizárólag ezt a fizetési formát választhatja. Ebben az esetben csak az utalás számlánkra történő beérkezése után illetve a szigetszentmiklósi telephelyünkön való kifizetéssel tudjuk átadni a terméket.

b. Utalás: A fizetés módja (ha nincs más megállapodásunk): átutalás a teljesítésünk napjától számított 15 napon belül.

2. A fizetés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a számlánk összege minden levonás nélkül hozzánk beérkezett. Nem fogadható el a kifizetés visszatartása vagy olyan igények beszámítása, amelyeket előzetesen írásban nem ismertünk el.

3. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától – a Ptk.301/A. §-ban a gazdálkodó szervezetekre megjelölt mértékben – késedelmi kamatot számítunk fel, valamint felszámítjuk a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült költségeinket.

III. Teljesítés módja

Amikor a szolgáltatás megrendelésre ill. visszaigazolásra kerül, akkor a vállalkozó a részére leadott megrendelés teljesítésének igazolása szállítólevél kiállításával történik, amelyen az elvégzett munka átadás-átvételét, olvasható aláírásukkal igazolják.

Amennyiben a mennyiségi és műszaki állapot szempontjából történő átvétel nem tár fel problémát, a szállítólevélen az elvégzett munka átadás-átvételét, dátummal és olvasható aláírásukkal, igazolják.

IV.Teljesítési határidő

1. Az ajánlatunkban szereplő határidők tájékoztató jellegűek. Az érvényes teljesítési határidőt a rendelés visszaigazolásában adjuk meg, amennyiben minden műszaki kérdést a megrendelővel tisztázni tudtunk.

2. Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely önhibánkon kívül a teljesítés rendes folyamatát akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha azt a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettségünk alól teljesen vagy részlegesen mentesülünk. Az akadály felmerültéről és megszőntéről a megrendelőt tájékoztatjuk.

4. Ha a teljesítés a megrendelő kérésére húzódik el, a termék szállítási készrejelentését követő egy hónapon túl felszámítjuk a tárolási költséget.

V. A jótállás ideje

A jótállás ideje a sebességváltó szerkezet javítását követő, vállalkozó általi üzembe helyezéstől számított 12 hónap.

VI. A jótállás általános szabályai

A vállalkozó minden egyes hibabejelentés esetén a hibá(ka)t egyenként és műszaki szempontból vizsgálja meg figyelembe véve azt, hogy azok valóban a megrendelő szerződésből fakadó jogait sértik-e. Ezzel kapcsolatban azt is indokolt nézni, hogy az adott hibák a rendeltetésszerű használatot milyen módon és formában érintik. A jelen tájékoztatóban foglalt, jótállással kapcsolatos jogok gyakorlása nem érinti a megrendelő egyéb jogszabályi jogait, így különösen szavatosságra vonatkozó jogait.

VII. Jótállás érvényesítésével kapcsolatos feltétel- és szabályrendszer

Vállalkozó jótállási kötelezettsége akkor áll fenn, ha a sebességváltó szerkezet szakszerűen, vállalkozó utasításai szerint került beépítésre, illetve megrendelő betartja az előírás szerinti üzemeltetés szabályait.

Vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatosan rögzítendő, hogy a javítási munkálatok elvégzését követően közös beüzemelést végeznek el, ezt megelőzően megrendelő a javított sebességváltók használatára nem jogosult. Felek a beüzemelésről közös jegyzőkönyvet vesznek fel.

Nem tartozik jótállási körbe a hiba, ha annak oka a sebességváltó megrendelő részére való átadását követően megrendelő magatartása vagy mulasztása okán lépett fel, így például, ha a hibát

 • a használati-kezelési útmutatóban és a minőségbiztosítási tanúsítványban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás,
 • a váltószerkezet megrendelő általi szerelése, javítása, megbontása okozta, vagy
 • megrendelő a kötelező szerviz- és ellenőrzési feladatokat nem végzi el, illetve azok elvégzését alátámasztó dokumentációt (gépkönyv vezetése) bemutatni nem tudja,
 • megrendelő a vállalkozó beüzemelési aktusát megelőzően használja a javított sebességváltó készüléket.

Autómata sebességváltók esetén:

 • a rendeltetésellenes használat (így különösen a gépjármű indulás előtti bemelegítése,
 • levegőtermelése bekapcsolt sebességi fokozatban a rögzítő fék behúzott állapotában;
 • gépjármű vontatása 25 Km/h feletti sebességgel;
 • gépjármű vontatása a maximális 2 órát meghaladó időtartamban, sebességváltó hiba esetén a kardántengelyt lekötésének elmulasztása;
 • a sebességváltó túlterhelése szakszerűtlen fékjavítás esetén (vasalás),

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti kötelezettségeit elmulasztja, illetve megszegi, vállalkozó a jótállási kötelezettsége megszűnik.

VIII. A jótállás bejelentését követő eljárásrend

Megrendelő a jótállással érintett hibát annak felmerülésétől számított 24 órán belül köteles vállalkozónak írásban (a szerződésben foglalt elérhetőségeken e-mail és/vagy fax útján) bejelenteni a következő adatok feltüntetésével:

1; Megrendelő neve és címe 2; Jótállás lejáratának időpontja 3; Gépjármű rendszáma

4; Gépjármű típusa 5; Gépjármű kilométeróra állása 6; Sebességváltó típusa 7; Hiba leírása 8; Sebességváltó azonosító száma(i)

A bejelentéshez mellékelni kell a műbizonylat, illetve a beüzemelési jegyzőkönyv másolatát. A jótállási igény bejelentésének időpontja az az időpont, amikor az igény vállalkozóhoz megérkezik.

Vállalkozó a jótállási igény írásbeli bejelentésétől számított 24 órán belül intézkedik a hiba kivizsgálása, és a jótállás körébe tartozó hiba javítása iránt. Vállalkozó a hibáról, amennyiben az a jótállása körébe tartozik a helyszíni kivizsgálással egyidejűleg jótállási jegyzőkönyvet vesz fel.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a megrendelő a sebességváltó szerkezetet nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a vállalkozót terhelik.

A jótállás nem érinti a megrendelő törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

VIII. Egyéb feltételek

1. Ha a jelen feltételeink közül valamelyik eltérő megállapodásunk révén vagy jogszabályi előírás folytán nem hatályos, a többi feltételt ez nem érinti.

5. Az esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen mediációs vagy választott bírósági eljárást kezdeményeznek. Erre vonatkozó megegyezés hiányában kerülhet sor a székhelyünk szerint illetékes bíróság elötti peres vagy peren kívüli eljárás megindítására, de a megrendelő székhelye szerint illetékes bíróságon is indítható eljárás.

4. A jótállásra és szavatosságra a polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről az irányadóak.

5. Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, és a felek között fennálló szerződések rendelkezései az irányadók.